سه‌شنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۶

Souvenirs from Moscowکلیسای سنت بازیلدانشگاه مسکو - یکی از هفت عمارت سبک استالینیستی، مشهور به Seven Sistersمجسمه پتر کبیرآرامگاه لنینبرج ناقوسایستگاه مترومجسمه اسکندر


پنجشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۶

که مرگ بی خبر دارد جداییبهتر آن که هرگز نبینمت
در رویاهای خویش
تا بیدار شوم و جستجو کنم
دستانی را که حضور ندارند.


اوتومو نو یاکاموچی
718-785