یکشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۴


سعدی به روزگاران، مِهری نشسته در دل
بيـرون نمی توان کرد، الا به روزگاران

هیچ نظری موجود نیست: