پنجشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۶

که مرگ بی خبر دارد جداییبهتر آن که هرگز نبینمت
در رویاهای خویش
تا بیدار شوم و جستجو کنم
دستانی را که حضور ندارند.


اوتومو نو یاکاموچی
718-785