سه‌شنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۶

Souvenirs from Moscowکلیسای سنت بازیلدانشگاه مسکو - یکی از هفت عمارت سبک استالینیستی، مشهور به Seven Sistersمجسمه پتر کبیرآرامگاه لنینبرج ناقوسایستگاه مترومجسمه اسکندر