دوشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۶

در تنگناي حيرتم از نخوت رقيب