دوشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۷

...از آدمی که نتونم جلوش با کس دیگه ای راحت حرفمو بزنم، بدددم میاد! نقطه، سر خط!