دوشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۸۷

Partial Eclipse of the Sunباید باشی و ببینی ذره ذره قاچ خوردن خورشید را که اگر ابزار دیدن مهیا کنی، چه همه ماه می شود...