چهارشنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۳

زندگی تنهایی است
آب را باید جست

سنگها بیدادند
صخره ها، قاطع راه
آب را باید جست
- تنها
پویا
بی فردا-

دیرگاه است
تشنگی خو شده است
آب را باید جست؟

سنگها منتظرند
صخره ها، سنگها...

20/11/1383
یازده و اندی شب - با برف

هیچ نظری موجود نیست: