یکشنبه، آذر ۰۳، ۱۳۸۱


گذشته را پاک کردم. هرطور می خواهی تعبیر کن. به گمان خودم، از منظورم، دستکم یک

پایان

برجا مانده. پایانی محکم و قاطع.

این سرآغاز فصل جدید است. هرچند ...


هیچ نظری موجود نیست: