دوشنبه، دی ۱۱، ۱۳۸۵

بامداد خماربدترین قسمت قضیه اینه که اون موقع همش میخوای به خودت بقبولونی که چیزیت نیست؛ خب بابا مســتی دیگه!!!

- از آخرین اعترافات یک مست پاتیل