چهارشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۰يادداشت روز 16 آبانماه :
باران. باران عشق. بارانء آرامش. بارانء
زندگی. زندگی و روح دوباره.ء و عشق.ء و آرامش. نيرويي پيش برنده. هزارها بار
شکر.ء ...
عشقء منطق برنمِدارد و ازدواج بی منطقی.
سکون و سکوتء حرکت و
سکوت. همه و همه به منظور حفظ تعادل عقل و احساس. زندگی در نهايت هم چيزی جز
اين نيست.ء همين ها.
بارانء بارانء زندگی ... .ء آفتاب گرمء ديگربار تابش
از سر ميگيرد.ء مي بارد.ء اشعه گرم مي بارد. بارش زنده ميکندء انسان را و
طبيعت را.
آموخته ام که به ندای طبيعتم گوش سپارم.ء گرچه گاه بازداردم از
زندگي روزمره.ء با خود و با طبيعت خود نخواهم جنگيد. هرگز. اميدم اين است و
ديگر هيچ.
+ سمفونی باران را روزی خواهم نوشت.

هیچ نظری موجود نیست: