سه‌شنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۰


چه وقتی هم ميخوام شروع
کنم به نوشتن !! بگدريمء يواش يواش از نوشته های سررسيد شروع ميکنم تا ...
لابد فرجی ميشه ديگه !
يادداشت روز 26 ديماه :
فکر اينکه نوشته هايم را
در معرض ديد يک نامحرم به حريم دهنم قرار دهمء کلافه ام کرده. با اين فکر و
ناراحتی پی آن صبح امروز برخاستم. حتی تا ننوشتن بلاگ هم پيش رفتم ! چشم پوشی
از نوشتن ؟! ...
مي نويسمء اما شايد نه به آن "راحتی" که خواستارش بودم و
شايد ديگر نه با دلبستگی به نوشتن.
حريم ذهن مقدس نرين جاست - برای من -
کند و کاو درآن و پيش داوری های آنچنانی را برنميتابم. کج خلق ميشوم باز !!

بماندءءء اکنون مشغوليات مهمتری دارم...

هیچ نظری موجود نیست: