دوشنبه، دی ۲۴، ۱۳۸۰


________
سه گانهء
مهر

________غافل يادها،
خاموش لب ها،
رهای دست ها،

سنگين سکوت،
بی ريشهء انديشه،
دردناک فراق،
   
          - کوتاه فراق -


تلخ کلام،
سرد نگاه،
گرم بغض،
       
      - مردهء اعتماد ؟! -

گشودهء در،
روندهء پاها،
سوزان اشک ...


________


و چه خوب که پاهای ترديد سست اند،
  ;      
      و اندام انتظار دلتنگ،
       
              و چه خوب که درنگ
مجالی است !


و چه خوب که دستهايت،
            
     پناهی جز دستهايم نمی جويند،

و چه خوب که دستهايم،
            
     جز دستهايت شوقی ندارند،


                 
                  و
خوبتر :
               
                 
                  
که می يابند يکديگر !


و چه خوب که تنها تمنای آغوشم،
         
        گرمای مهر توست !

________و حال که اضطراب ...

که چگونه
              - چون
پيش -

خندهء تابناک،

              بربندد،
 
            برتابد،
   
          بيافرازد،


                 
          شعلهء مهرمان،
   
                   
                
 تا اوج آسمان ...________
3/2/1379
الميرا
________

هیچ نظری موجود نیست: