پنجشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۵

بادا بادا مبارکـــــــــــــــــــ بادا!

این حیاط و اون حیاط میپاشــن نقل و نبات،،،

از (ما!) کودکان هم در فرصت مقتضی پذیرایی به عمل خواهد آمد؛ اینه که ما هم مثل کودکان خوب نشستیم داریم تو خونه مون این حیاط و اون حیاط میخونیم و دلمون رو برای فرصت مقتضی صابون میزنیم! همین!