شنبه، تیر ۲۱، ۱۳۸۲

به گمونم کتيبهء ذیمقراطیس هم دیگه باید درست شده باشه ! خودم که نمیبینم !!!!...

هیچ نظری موجود نیست: