جمعه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۲- Development is not progress.
- Change is not progress.* در راستای گذری تلویریون شنیدن، اینا رو رو هوا زدم. سووو.. نمیدونم مال کیه !

هیچ نظری موجود نیست: