پنجشنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۸۱


بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش !

ديگه وقتش رسيده كه پيش خودت اعتراف كني هيچي نيستي. هيچوقت نبودي. كه همه چي دروغ بوده، هرچي هم كه بوده. وقتشه كه تصميم بگيري كه يه كم باشي! بودن …، فقط «بودن»… .
...
وقتشه …


هیچ نظری موجود نیست: