شنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۸۲


"... در نظر دارم نه تنها دربارهء زندگانی ام بلکه دربارهء عقایدم هم بنویسم، به این امید که اطلاعاتی که از شخصیات و خلقیاتم پیدا میکنید کمک کند که از هردو بیشتر لذت ببرید. همانطور که با من پیش می روید این آشنایی اندکی که بین ما آغاز شده است کم کمک بدل به انس و الفت خواهد شد، و مگر اینکه از یکی از ما اشتباهی سربزند، و گرنه این روابط به دوستی منتهی خواهد شد. آه، چه روز خوشی ! آن وقت بازگویی هر مطلبی، ولو جزیی و بی اهمیت، که به من مربوط باشد برای شما خسته کننده نخواهد بود.

بنابراین دوست و همراه گرامی، اگر فکر میکنید که در آغاز قدری امساک به خرج میدهم حوصله کنید، و اجازه بدهید داستانم را آنطور که خودم می خواهم تعریف کنم؛ و اگر در ضمن راه بازیگوشی میکنم، یا گاهی همان طور که با هم می رویم کلاه دلقکی زنگوله دار سرم میگذارم ناراخت نشوید، بلکه برای من هم، برخلاف ظواهرم، قدری شعور قائل شوید. و همانطور که لِک و لِک کنان پیش می روم خواه با من بخندید یا به من بخندید... به هرحال هرکار که خواسنید بکنید، اما از جا در نروید."

تریسترام شندی / لارنس استرن / ابراهیم یونسی

هیچ نظری موجود نیست: